චෙස් අදින මූලික පියවර | How to Play Chess| අපි නොදන්න චෙස්

Chess Game එකක් කරන්න ඉගෙන ගමුද
presented by Travel with Lahiru 0777652354

156 Comments

  1. ඔයා හොදට කියලා දෙනවා

  2. Pushpa Kumara sadu sadu maha saga ruwana suwase wasaya karathwa. namo buddaya says:

    👏👏👍👍💪💪🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *